"B" | Kamus Bahasa Jawa | Kata-kata dalam Bahasa Jawa Berawal huruf "B"


Kamus Bahasa Jawa | "B" | Kamus Bahasa Jawa | Kata-kata dalam Bahasa Jawa Berawal huruf "B"

"B" | Kamus Bahasa Jawa | 

Kata-kata dalam Bahasa Jawa Berawal huruf "B"

Arti Kata "B" Kamus Bahasa Jawa

Kamus Bahasa Jawa


Kamus Bahasa Jawa | Kata-kata dalam Bahasa Jawa Berawal huruf "B",  sebagai berikut :

 1. bab artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bab
 2. babad artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babad, riwayat
 3. babak belur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babak bundhas
 4. babar, beber artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbèbèr
 5. babat (daging) artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babat
 6. babat (tebang) artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babat, tegor
  1. membabat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbabat
 7. babi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babi, srenggono
 8. babon, induk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babon
 9. babu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : réwang, batur, abdi
 10. babut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babut
 11. baca artinya / kata dalam Bahasa Jawa : waca, waos
  1. bacaan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wacan, waosan
  2. membaca artinya / kata dalam Bahasa Jawa : maca, maos
  3. dibacakan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diwacakaké
 12. bacin, bau artinya / kata dalam Bahasa Jawa : basin, bacin
 13. bacok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bacok, kethok
  1. membacok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbacok, ngethok
 14. badai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : lésus, ampuhan
 15. badak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : badhak, warak
 16. badan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : awak, salira, badan
  1. menyebadani artinya / kata dalam Bahasa Jawa : saresmi
 17. badung, nakal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nakal, ndhugal
 18. badut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : badhut, lawak
 19. bagai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kaya, kados
  1. bagaimana artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kepriyé, kados pundi
 20. bagal jagung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : janggel
 21. bagi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dum, bagi
  1. bagian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bagéan, pérangan
  2. dibagi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : didum
  3. membagi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngedum, mbagi
  4. kebagian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : keduman, kebagéan
  5. sebagian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sapérangan
  6. pembagian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dum-duman
 22. bagus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : becik, apik, saé
 23. bahagia artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bagya, seneng, bungah
 24. terbahak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngakak
 25. bahan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bahan, bakal
 26. bahasa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : basa
 27. bahaya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bebaya
  1. berbahaya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngemu bebaya, mbebayani
 28. bahenol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sèmok
 29. bahkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : malahan
 30. bahtera artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kapal, prau
 31. bahu, pundak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bahu, pundhak
 32. bahwasanya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : satemené, sakbenere
 33. baik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : apik, saé
  1. memperbaiki artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbenerké, ndandani, mbenakaké
  2. sebaiknya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : apiké
 34. baja artinya / kata dalam Bahasa Jawa : waja
 35. bajak, luku artinya / kata dalam Bahasa Jawa : waluku, singkal
 36. bajak, rampok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kecu
 37. bajing, tupai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bajing
 38. bajingan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kecu, bangsat
 39. baju artinya / kata dalam Bahasa Jawa : klambi, rasukan
 40. baka, kekal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baka, langgeng
 41. bakal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bakal
 42. bakar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : obong
  1. kebakaran artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kobongan, kabesmi
  2. dibakar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diobong
  3. membakar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngobor, mbakar
 43. bakau, pohom artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bakau
 44. bakhil, kikir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : medhit, cethil
 45. baki, talam artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baki, talam, témbor
 46. bakiak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bakiak, thèklèk
 47. bakmi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bakmi, mi
 48. bakso artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bakso
 49. bakteri artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baktèri
 50. bakti artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bekti
  1. berbakti artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngabekti
 51. bakul nasi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wakul
 52. bal, bola artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bal
 53. bala, prajurit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bala, prajurit
 54. balai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : balé
  1. balai-balai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ambèn
 55. balairung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bangsal
 56. balapan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : balapan
 57. balar, bule artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bulé
 58. balas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bales, wales
  1. membalas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbales
  2. balasan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : balesan, piwales
 59. balatentara artinya / kata dalam Bahasa Jawa : perjurit
 60. balian, dukun artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dhukun
 61. balik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : walik
  1. membalik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : malik
  2. terbalik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kuwalik
  3. sebaliknya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : suwaliké
 62. baliq artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diwasa, balèq
 63. balok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : balok
 64. balon artinya / kata dalam Bahasa Jawa : balon, plembungan
 65. baling-baling artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kitiran
 66. balsam artinya / kata dalam Bahasa Jawa : balsem
 67. balu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : randha/dudha
 68. balut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blebet
  1. membalut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mblebet
 69. bambu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pring
 70. ban artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ban
 71. banci artinya / kata dalam Bahasa Jawa : banci, wandu
 72. bandar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bandar
 73. bandel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bandhel
 74. bandeng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bandeng
 75. banding artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bandhing
  1. bandingkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bandjingna
  2. sebanding artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sakbandhing
  3. dibandingkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dibandhingaké
 76. bandit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bandhit, bangsat
 77. bangau artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blekok, cangak
 78. bangga artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mongkok, bombong
 79. bangkai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bangké, bathang
 80. membangkang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nglawan, mbaléla
 81. bangkrut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kukut, bangkrut
 82. bangku artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bangku
 83. bangkuang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bengkowang, besusu
 84. bangor, jahil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nakal, jail
 85. bangsa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bangsa
 86. bangsal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pendhapa
 87. bangsat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bajingan, kécu
 88. bangsawan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ningrat
 89. bangun (bentuk) artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wangun, wujud
  1. bangunan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wangunan
  2. membangun artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mangun, mbangun
 90. bangun (tidur) artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tangi, wungu
  1. membangunkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nangèkaké, nggugah
 91. banjir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : banjir, bena
 92. bantah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bantah, ngangkal
  1. membantah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbantah
 93. bantai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tumpes
 94. bantal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bantal
 95. bantat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bantat
 96. banteng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : banthèng
 97. banting artinya / kata dalam Bahasa Jawa : banting, kepruk
  1. membanting artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbanting, ngepruk
  2. dibanting artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dibanting
 98. bantu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : réwang, tulung
  1. membantu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nulung
  2. pembantu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : batur, réncang
 99. banyak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : akèh, kathah
  1. memperbanyak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngakèhaké
  2. kebanyakan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kakèhan
 100. membanyol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbanyol, ndhagel
 101. bapak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bapa, rama
 102. bara api artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mawa
 103. barang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : barang
 104. barangkali artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbokmenawa, mbokmenawi
 105. barat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kulon, kilèn
 106. bareng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bareng, sareng
 107. berbaring artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gléthakan, teturon
  1. membaringkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nurokaké
  2. terbaring artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gumléthak
  3. pembaringan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : peturon
 108. baris artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baris, larik
  1. barisan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : larikan
  2. berbaris artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baris
 109. barongan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : barongan
 110. barongsai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : barongsai
 111. baru artinya / kata dalam Bahasa Jawa : anyar, énggal
 112. barusan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : lagi waé, nembé
  1. membarui artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nganyaraké
 113. basah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : teles
  1. membasahi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nelesi
  2. basah kuyup artinya / kata dalam Bahasa Jawa : teles klebes
 114. basa-basi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tatakrama
 115. basi, nasi basi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wayu, mambu
 116. basi, cawan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mangkok
 117. basil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baksil
 118. basis, dasar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : asas, dhasar
 119. basis, pangkalan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pangkalan
 120. bola basket artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baskèt
 121. baskom artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baskom
 122. basmi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : besmi, brastha
  1. membasmi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbesmi, mbrastha
 123. basuh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wasuh, kumbah
  1. membasuh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngumbah
 124. bata artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bata, banon
 125. batako artinya / kata dalam Bahasa Jawa : batako
 126. batal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : batal, wurung
  1. membatalkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbatalaké, murungaké
 127. batalion artinya / kata dalam Bahasa Jawa : batalion
 128. batang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pang
 129. batara, dewa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bathara, déwa
 130. batari, dewi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bethari, déwi
 131. batas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wates, bates
  1. dibatasi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dibatesi, diwatesi
  2. membatasi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbatesi, matesi
 132. baterai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : batrè, sènter
 133. batik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bathik
  1. membatik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbathik
 134. batil, batal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : muspra, batal
 135. batin artinya / kata dalam Bahasa Jawa : batin, batos
 136. batok kelapa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bathok
 137. batu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : watu, séla
  1. berbatu-batu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : akèh watuné
 138. batuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : watuk, cekoh
  1. berbatuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : watuk
  2. terbatuk-batuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : watuk-watuk
 139. bau artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ambu, ambet, ganda
  1. berbau artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mambu, mambet
  2. bau busuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bacin, banger
  3. bau-bauan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wewangèn, ambon-ambon
 140. baur, berbaur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : campur, amor, awor
 141. baut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baut
 142. bawa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gawa, mbekta
  1. membawa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nggawa, ngasta
  2. membawa di kepala artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sunggi, nyunggi
  3. pembawaan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bakat, sifat
  4. membawa-bawa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngèmbèt-èmbèt
 143. bawah, dibawah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngisor, ing ngisor
  1. paling bawah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngisor dhéwé
 144. bawang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bawang
  1. bawang merah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brambang
  2. bawang putih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bawang
 145. bawel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : crèwèt, criwis
 146. baya, sebaya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sepantar
 147. bayam artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bayem
 148. bayangan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wewayangan
  1. bayang-bayang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ayang-ayang
  2. membayangkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbayangké
  3. terbayang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : katon-katonen
 149. bayar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bayar
  1. bayaran artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bayaran
  2. membayar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbayar
  3. pembayaran artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbayaré
 150. bayi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bai
 151. bayonet artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bayonèt
 152. bayu, angin artinya / kata dalam Bahasa Jawa : angin, pawana
 153. bazar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : basar, pasar amal
 154. beasiswa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : béasiswa
 155. bebal, dungu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bodho, bebel
 156. beban artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sanggan
  1. membebani artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngebot-ngeboti
 157. bebas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bébas
  1. membebaskan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbébasaké
 158. bebat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : perban, blebet
  1. membebat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : merban, mblebet
 159. bebek artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèbèk, kambangan
 160. beber, membeberkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbèbèraké
 161. becak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bécak
 162. becek artinya / kata dalam Bahasa Jawa : jemèk, jeblok
 163. becus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bisa, saget
 164. beda artinya / kata dalam Bahasa Jawa : séjé, béda, bènten
  1. dibedakan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dibédakaké
  2. membedakan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbédakaké
  3. berbeda-beda artinya / kata dalam Bahasa Jawa : béda-béda
 165. bedah, operasi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bedhah, bedhèl
  1. membedah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngoprasi, mbedhèl
 166. bedak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wedhak, pupur
 167. bedil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bedhil
  1. membedil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbedhil
 168. beduk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bedhug
 169. begal, dibegal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bégal, jegal, bihal
  1. membegal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbégal
 170. begawan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pandhita, bagawan
 171. begini artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mangkéné, ngéné
 172. begitu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mengkono, ngono
 173. bejana artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bak
 174. bejat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bejad, rusak
 175. bekal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sangu
  1. membekali artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nyangoni
 176. bekas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tilas, tapak
  1. membekas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nabet, nipak
  2. barang bekas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : rombèngan
 177. bekatul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : katul, bekatul
 178. beker, jam beker artinya / kata dalam Bahasa Jawa : béker
 179. bekicot artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bekicot
 180. bekisar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bekisar
 181. beku, membeku artinya / kata dalam Bahasa Jawa : njendhel
 182. bekuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tekuk
 183. bel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèl
 184. bela artinya / kata dalam Bahasa Jawa : béla
  1. dibela artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dibéla
  2. membela artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbéla
 185. belacan, terasi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : trasi
 186. belacu, kain artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blacu
 187. belah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sigar
  1. membelah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nyigar, miyak
  2. belahan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sigaran
  3. sebelah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sesisih, sisih
  4. sebelah timur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sisih wétan
 188. belai, membelai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngelus-elus
 189. belajar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sinau
 190. belaka artinya / kata dalam Bahasa Jawa : amung
 191. belakang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mburi, wingking
  1. belakangan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tembé, mburiné
  2. di belakang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ing mburi
  3. ke belakang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : menyang mburi
  4. membelakangi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngungkuraké
 192. membelalak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mblalak, mendelik
 193. belalai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tlalé
 194. belalang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : walang
 195. belanak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blanak
 196. belanda artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Walanda, Landa
 197. belang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : belang, blonthèng
 198. belanga artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kuwali
 199. belangkin artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tir, aspal
 200. belangko artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blangko
 201. belanja artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blanja
  1. berbelanja artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blanja
  2. belanjaan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blanjan
 202. belantara artinya / kata dalam Bahasa Jawa : alas gedhé
 203. belas kasih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : welas asih
 204. belas, sebelas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sewelas
 205. belati artinya / kata dalam Bahasa Jawa : glathi, lading
 206. belatung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blatung, sèt
 207. belenggu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : belok, kecrèk
  1. membelenggu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbelok, mblenggu
  2. terbelenggu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kebelok, keblenggu
 208. belerang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wlirang
 209. beli artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tuku, tumbas, mundhut[1]
  1. dibeli artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dituku, ditumbas, dipuntumbas
  2. membeli artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tuku, tumbas, mundhut
  3. membelikan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nokokaké, mundhutaken
 210. belia artinya / kata dalam Bahasa Jawa : enom, taruna
 211. membeliak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mentheleng
 212. beliau artinya / kata dalam Bahasa Jawa : piyambakipun
 213. belibis artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mliwis
 214. belimbing artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blimbing
 215. belinjo artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mlinjo
 216. beling artinya / kata dalam Bahasa Jawa : beling (ceplès)
 217. belit, lilit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : rambat, mrambat
  1. berbelit-belit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbulet
 218. belok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ménggok
  1. dibelokkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diénggokaké
  2. berbelok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ménggok
  3. berbelok-belok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mènggak-mènggok
  4. belokan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pènggokan
 219. belukar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : grumbul
 220. beluluk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bluluk
 221. belum artinya / kata dalam Bahasa Jawa : durung, dèrèng
  1. sebelumnya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sadurungé, sakdèrèngipun
 222. belunjur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : slonjor
 223. beluntas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : luntas
 224. belut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : welut
 225. benah, membenahi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nata, mbèrèsi
 226. benak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : utek
 227. benalu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kemladéyan
 228. benam artinya / kata dalam Bahasa Jawa : lelep, klelep, delep
  1. membenamkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nglelepké
  2. terbenam artinya / kata dalam Bahasa Jawa : klelep, angslup (tmr srengéngé) [2]
 229. benang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : benang, bolah, lawé
 230. benar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bener, leres
  1. sebenarnya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sakbeneré
  2. membenarkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbeneraké
 231. bencana artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pageblug, bilahi
 232. benci artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gething, serik
  1. dibenci artinya / kata dalam Bahasa Jawa : disengiti
  2. membenci artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nyengiti
  3. kebencian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : rasa sengit, gething
 233. benda artinya / kata dalam Bahasa Jawa : barang
 234. bendel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèndhel
  1. membendel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbèndhel
 235. bendera artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gendéra
 236. bendi, dokar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dhokar, andhong
 237. bendungan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wadhuk, bendungan
 238. bengawan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bengawan
 239. bengek, asma artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mengi, mengguk
 240. bengis artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wengis, galak
 241. bengkak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : abuh
 242. terbengkalai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : thèthèr, kethèthèran
 243. bengkel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèngkèl, bingkil
 244. bengkok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèngkong
 245. bengkuang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bengkoang, besusu
 246. bengkudu, pacé artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pacé
 247. bengong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bengong, mlongo
 248. benih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : winih, wiji, bibit
 249. bening artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bening, resik
 250. benjol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bénjol, menyonyo
 251. bentak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : getak, sentak
  1. dibentak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : digetak, disentak
  2. membentak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nggetak, nyentak
 252. membentang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : penthang
 253. sebentar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sadhéla, sekedhap
 254. bentrok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tawur, padu
 255. bentuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wujud, wangun
 256. bentul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bentul, tales
 257. bentur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tubruk, terak
  1. benturan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tubrukan
  2. dibenturkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ditubrukaké
  3. terbentur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ketubruk, kejedhus
  4. membentur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nubruk, njedhus
 258. benua artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bawana, buwana
 259. benyek artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mlènyèk, mlènyèh
 260. beo, burung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : béo, ménco
 261. beol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngising, bebucal
 262. berahi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brahi, kasmaran
 263. berak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngising, ngengek, bebucal
 264. beranda artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pendhapa. èmpèran
 265. berandal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brandhal
 266. berang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : muring, kanepson
 267. berang artinya / kata dalam Bahasa Jawa :berang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : berang-berang
 268. berangasan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brangasan
 269. berangkat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mangkat, budhal
 270. berangus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brangus
 271. berani artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wani, kendel
  1. pemberani artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kendel
 272. berantakan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bekakrah, ambyar
 273. berantam artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gelut, tukaran
 274. berantas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brantas, brastha
 275. berapa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pira, pinten
  1. seberapa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sepira
 276. beras artinya / kata dalam Bahasa Jawa : beras, wos
 277. beras ketan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : beras ketan, ketos
 278. berat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : abot, awrat
  1. memberati artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngeboti
  2. keberatan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kabotan, kawratan
 279. bercak-bercak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : totol-totol
 280. berdiri artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngadeg, jumeneng
 281. berengut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mrengut, nesu
 282. beres artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèrès, rampung
 283. berewok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bréwok
 284. bergedel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bergedèl, bregedèl
 285. berhala artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brahala, reca
 286. beri artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wènèh, paring, caos
  1. diberikan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diwènèhaké
  2. memberi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mènèhi, maringi
  3. pemberian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pawèwèh, paringan
 287. beri-beri artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèri-bèri
 288. beringas, buas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ringas, galak
 289. berisik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gemrenggeng
 290. berita artinya / kata dalam Bahasa Jawa : warta, kabar, wartos
 291. berkat, [[]] artinya / kata dalam Bahasa Jawa : berkat
 292. berlian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : barlian, inten
 293. bernas, berisi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mentes
 294. berontak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nraman, brontak
 295. bersih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : resik
  1. membersihkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngresiki
  2. kebersihan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : karesikan
  3. bersih-bersih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : reresik
 296. bersin artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wahing
 297. beruang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : beruang
 298. berudu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : cèbong
 299. besar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gedhé, ageng
  1. membesarkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nggedhéaké
  2. dibesarkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : digedhékaké
 300. besaran, murbei artinya / kata dalam Bahasa Jawa : murbéi, besaran
 301. besek artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèsèk
 302. beser artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèsèr
 303. besi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wesi, tosan
  1. besi sembrani artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wesi sembrani
 304. membeslah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbèslah
 305. beslit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèslit
 306. besok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sésuk, mbènjang
  1. besok-besok saja artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sésuk-sésuk waé
 307. besot, beset artinya / kata dalam Bahasa Jawa : besèt, mlècèt
 308. besuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : besuk, tilik
 309. besusu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bengkoang
 310. betah, kerasan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : betah, krasan
 311. betapa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mèndah
 312. betara artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bathara, déwa
 313. betari artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bathari, déwi
 314. betina artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wadon, wèdok, babon
 315. betis artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kéntol, wentis
 316. betot, cabut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bethot, dudut
 317. betul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bener, leres
  1. kebetulan artinya / kata dalam Bahasa Jawa :kebeneran, kaleresan
  2. sebetulnya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sakleresipun
  3. membetulkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbeneraké
 318. biang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : babon, biyung
 319. bianglala artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kluwung, layung
 320. biar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bèné, jarna, bèn
  1. dibiarkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dijarna, tokna
  2. dibiarkan saja artinya / kata dalam Bahasa Jawa : jarna waé
 321. biasa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : biasa, lumrah
  1. biasanya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : biasané, adaté, umumé
  2. kebiasaan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pakulinan
  3. membiasakan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngulinakaké
  4. terbiasa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kulina, manuh
 322. biawak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : menyawak
 323. biaya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ragad
 324. bibi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bibi, bibék, bulik
 325. bibir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : lambé, lathi
 326. bibit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : winih, wiji
 327. bicara, berbicara artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngomong, ngendika
 328. bidadari artinya / kata dalam Bahasa Jawa : widodari
 329. bidan artinya / kata dalam Bahasa Jawa :bidhan
 330. membidik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngincer
 331. biduk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sampan, jukung
 332. biduan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : penyanyi
 333. bijaksana artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wicaksana
 334. bijan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wijén
 335. biji artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wiji, isi
 336. kue bikang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bikang
 337. bikin artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gawé, damel
  1. membikin artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nggawé, ndamel
  2. bikinan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gawéan, damelan
 338. bikir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : prawan
 339. biksu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pendhita Budha
 340. bila, kalau artinya / kata dalam Bahasa Jawa : yèn, menowo, lek, menawi
 341. bilah, sibak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wilah
 342. bilal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tukang adan
 343. bilang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngomong, ngendika
 344. bilangan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wilangan, etangan
  1. terbilang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bisa diwilang
 345. membilas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbilasi, nggrirahi
 346. bilik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : senthong, kamar
 347. bilis artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mèlen, lara mata
 348. bilur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bilur
 349. bilyar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bilyar
 350. bimbang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mangu-mangu, kéwuhan
 351. bimbing artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tuntun
  1. dibimbing artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dituntun
  2. membimbing artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nuntun, muruki
  3. bimbingan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tuntunan
 352. bina, membina artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ndhidhik, mbangun
 353. binal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : rongèh, mbedhal
 354. berbinar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sumunar, sumringah
 355. binasa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tumpes, binasa
 356. binatang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sato, kéwan
 357. binatu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : binatu, penatu
 358. berbancang-bancang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : renbug, rembugan
 359. ingar-bingar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ramé banget
 360. bingkai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wingku, pigura
 361. bingkas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : cepet, gelis
 362. bingkisan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wungkusan
 363. bingung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bingung
  1. membingungkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bingungaké
 364. bini artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bojo, istri, garwa
 365. bintang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : lintang
 366. bintik-bintik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : plenik-plenik
 367. bintil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bintul
 368. biola artinya / kata dalam Bahasa Jawa : biola, piyul
 369. birahi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brahi, birai
 370. biri-biri artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wedhus gibas
 371. terbirit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sipat kuping
 372. biru artinya / kata dalam Bahasa Jawa : biru
 373. bis, bus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bis
 374. bisa, dapat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bisa, saged
 375. bisa, racun artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wisa, racun, upas
 376. bisan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bésan
 377. bisik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bisik, klesik
  1. berbisik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bisik-bisik
  2. dibisiki artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dibisiki
  3. membisiki artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbisiki
 378. bising artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bising, mbrenegi
 379. bisu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bisu
  1. membisu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : meneng waé
 380. bisul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wudun, kukul
 381. ber*bisulan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wudunen, kukulen
 382. biting artinya / kata dalam Bahasa Jawa : biting
 383. bius, membius artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbius
 384. blangkon artinya / kata dalam Bahasa Jawa : blangkon
 385. blaster artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pranakan, campuran
 386. bobok, tidur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bobo, turu, tilem, saré
 387. bobol, jebol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bobol, jebol, bedhah
  1. membobol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbobol, njebol
  2. kebobolan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kemalingan
 388. bobot, berat artinya / kata dalam Bahasa Jawa :bobot, abot, awrat
 389. bobrok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : rusak, bubrah, bibrah
 390. bocah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bocah, laré
 391. bocor artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bocor, trocoh
  1. kebocoran artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ketrocohan
 392. bodoh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bodho, goblok
 393. bodor artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bsdut, dhagelan
 394. bogel, bugil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wuda blèj
 395. bogem mentah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : jotos, anteman
 396. bogi, dhokar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dhokar, bèndhi
 397. bohong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : apus, goroh, dora[3]
  1. dibohongi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diapusi, digorohi
  2. membohongi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngapusi, nggorohi
 398. bokong, pinggul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bokong
 399. boksen artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tinju
 400. bol, jambu bol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : jambu bol
 401. bola artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bal
 402. mata bolak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mblalak
 403. bolak-balik artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wira-wiri
 404. boleh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : éntuk, olèh, angsal', pareng, kepareng
  1. memperbolehkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngidini, marengaken'
 405. bolong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bolong
  1. berbolong-bolong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pating cromplong
 406. bolos artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bolos
 407. membolot artinya / kata dalam Bahasa Jawa : merban, mbebed
 408. bonceng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : boncèng, nunut
  1. membonceng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mboncèng, nunut
 409. berbondong-bondong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pating grombol
 410. boneka artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bonéka, golèkan
 411. bong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bong, tukang supit
 412. bongkar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : jebol, bongkar
  1. dibongkar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dijebol, dibongkar
  2. membongkar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : njebol, mbongkar
 413. bongkok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bungkuk, wungkuk
 414. bongkot artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bonggol
 415. bonsai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bonsé
 416. bongsor artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bongsor, longgor
 417. bontot artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ragil, wuragil
 418. bonus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : presèn, persèn
 419. bonyok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bonyok, tatu
 420. bopeng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : burik
 421. membopong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bopong, mbopong
 422. bor artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bor
 423. bordir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bordir, sulaman
 424. boreg artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tanggungan
 425. borgol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kecrèk, blenggu
 426. borok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : borok, korèng
 427. memborong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : borong, mborong
 428. boros artinya / kata dalam Bahasa Jawa : boros, royal
 429. bosan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bosen, jelèh
  1. membosankan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mboseni, njelèhi
 430. botak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : brundul, buthak
 431. botol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gendul
 432. boyongan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : boyongan, pindhahan
 433. brangkas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : lemari wesi
 434. buah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : woh
  1. berbuah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : awoh
  2. -buahan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : woh-wohan
  3. -dad artinya / kata dalam Bahasa Jawa :susu, payudara
  4. -pelir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pringsilan
  5. -hati artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kekasih
  6. -pinggang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ginjel
 435. buai, ayun artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ayunan
  1. buaian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bandulan
 436. bual, membual artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ndopok, ndobos, umuk[4]
 437. buana artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bawana, donya, bumi
 438. buang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : guwang, bucal
  1. membuang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngguwang, ngguwak
  2. -air besar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngising, bebucal
  3. -air kecil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nguyuh
  4. -muka artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mlèngos
  5. terbuang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kebuwang
  6. dibuang-buang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diguwak-guwak
 439. buas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : galak, ringas
 440. buat, untuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kanggo, kagem
 441. buat, cipta artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gawé, damel
  1. buatan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gawéyan, damelan
  2. dibuat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : digawé, dipundamel
  3. membuat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nggawé, ndamel
 442. buaya artinya / kata dalam Bahasa Jawa : baya, bajul
 443. bubar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bubar, bibar
  1. membubarkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbubaraké
 444. bubuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bubuk
 445. bubungan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wuwungan
 446. bubue artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bubur
 447. bubul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bubul
 448. bubut, cabut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bubut, mbubuti
 449. mesin bubut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mesin bubut
 450. bucu, pojok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pojok
 451. budak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : budhak, batur
 452. budek artinya / kata dalam Bahasa Jawa : budheg, jampeng
 453. budi pekerti artinya / kata dalam Bahasa Jawa : watak, budi pekerti
 454. buduk, kusta artinya / kata dalam Bahasa Jawa : budhug, kusta
 455. bufet artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bufèt
 456. segar bugar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : seger, bagas
 457. bugenfil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bugènfil
 458. buhuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gondok
 459. buhul, simpul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bundhelan tali
 460. bui, penjara artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buwi, kunjara
 461. buih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : umpluk, unthuk
  1. berbuih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngumpluk, ngunthuk
 462. bujang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bujang, legan
  1. membujang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbujang
 463. bujuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ojok-ojok
  1. membujuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngojok-ojoki
 464. bujur, membujur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mujur
 465. buka artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bukak, bikak
  1. dibuka artinya / kata dalam Bahasa Jawa :dibukak
  2. membuka artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbukak
 466. bukan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dudu, guduk, sanès
 467. bukit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : punthuk, gumuk
 468. bukti artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bukti
  1. membuktikan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbuktèkaken
  2. terbukti artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kabuktèn
 469. buku, kitab artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buku, kitab
  1. membukukan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nyathet
 470. buku, ruas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ros
 471. bulan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : rembulan, wulan
  1. bulan madu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bulan madu
  2. berbulan-bulan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sasèn-sasèn
  3. bulanan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : sasèn
 472. bulat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bunder
  1. bulatan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bunderan
 473. bulir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wuli, dhompol
 474. bulu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wulu
  1. bulu kening artinya / kata dalam Bahasa Jawa : alis
  2. bulu mata artinya / kata dalam Bahasa Jawa : idep
  3. berbulu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : duwé wulu
  4. membului artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbubuti
 475. buluh, bambu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pring, deling
 476. bumbu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bumbu
 477. bumi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bantala, bumi
  1. mengebumikan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mendhem, ngubur, nyarèkaken
  2. bumiputra artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wong pribumi
 478. bumbung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bumbung. lodhong
 479. buncis artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buncis, boncis
 480. buncit artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mblendhung
 481. bunda artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ibu
 482. bundar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bunder
 483. bundel, bendel artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bhendhel
 484. bundel, simpul artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bundhel, sindhetan
 485. bunga artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kembang, sekar
  1. berbunga artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngembang
  2. membungakan uang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nganakaké dhuwit
 486. bungkam artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mingkem, bungkem
 487. bungkar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bongkar, rucat
  1. membongkar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbungkar, mbongkar
 488. bungkil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bungkil
 489. bungkuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wungkuk, busu
  1. membungkuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbungkuk
 490. bungkus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : wungkus
  1. dibungkus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dibungkus
  2. membungkus artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbungkus
 491. bunglon artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bunglon
 492. bungsil artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bluluk
 493. bungsu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ragil, wuragil
 494. buntal, ikan buntal artinya / kata dalam Bahasa Jawa : iwak buntak
 495. buntet, buntu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buntet, bumpet
 496. bunting artinya / kata dalam Bahasa Jawa : meteng, mbobot
 497. buntu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buntet, sumpet
 498. buntung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buntung
 499. buntut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buntut, brutu
  1. berbuntut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : duwé buntut
  2. membuntuti artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ngetitaké
 500. bunuh artinya / kata dalam Bahasa Jawa :pati
  1. dibunuh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : dipatèni
  2. membunuh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : matèni
  3. bunuh diri artinya / kata dalam Bahasa Jawa : nglalu
 501. bunyi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : swara, uni, swanten
  1. dibunyikan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : diunèkaké
  2. berbunyi artinya / kata dalam Bahasa Jawa : muni, nyuwara
 502. bunyi-bunyian artinya / kata dalam Bahasa Jawa : tetabuhan
 503. burai, terburai artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mawur
 504. buram, suram artinya / kata dalam Bahasa Jawa : surem, bureng
 505. buras, memburas artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ndopok, ndobos
 506. burik, bopeng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : pilak, burik
 507. buronan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buronan, buron
 508. buru, berburu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : oyak, mbebedhag
  1. terburu-buru artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kesusu, kesesa
 509. buruh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buruh, kuli
 510. buruk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : èlèk, ala, awon
 511. burung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : manuk, peksi
 512. burut, hernia artinya / kata dalam Bahasa Jawa : ketedhun, kondor
 513. busa, buih artinya / kata dalam Bahasa Jawa : unthuk, umpluk
  1. berbusa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mumpluk, ngumpluk
 514. busana artinya / kata dalam Bahasa Jawa : busana, rasukan
 515. bustan, taman artinya / kata dalam Bahasa Jawa : taman, patamanan
 516. busuk artinya / kata dalam Bahasa Jawa : bosok
 517. busung artinya / kata dalam Bahasa Jawa : busung
 518. busur artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gandhéwa
 519. buta artinya / kata dalam Bahasa Jawa : picek, wuta
 520. buta, raksasa artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buta
 521. butak, keruh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buthek
 522. butir, sebutir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : gelintir
 523. butuh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : perlu, butuh, betah
  1. membutuhkan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mbutuhaké
  2. kebutuhan artinya / kata dalam Bahasa Jawa : kabutuhan
 524. butuh, zakar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : peli, palanangan'
 525. butut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : mangkak, lawas
 526. buyar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buyar, ambyar
 527. buyut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : buyut
 528. babak-bunyak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Calar-balar
 529. babar artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bersalin/Selesai
 530. babat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Perut (lembu/kerbau)
 531. bacem artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Peram/Jeruk
 532. bacin artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Berbau (Cth. Bau Ikan Masin/Peram)
 533. badek artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bau Busuk
 534. baji artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Pasak
 535. bajing artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Tupai
 536. bakol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bakul/Raga
 537. balang artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Baling
 538. balei artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Balai
 539. bales artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Balas
 540. balie artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Balik
 541. balong artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Tulang
 542. balot artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Balut
 543. banci'an artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Beralas Sesuatu
 544. bancoh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bancuh
 545. bandol artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bandul
 546. banger artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bau Bangar
 547. banget artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Sangat
 548. bangir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Mancung
 549. bangkei artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bangkai
 550. bangku artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Kerusi
 551. banting artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Hempas
 552. bantut artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Terencat
 553. banyu artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Air
 554. bapak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bapa/Ayah
 555. baran artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Marah
 556. bareng artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Saing/Sama-sama
 557. basoh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Basuh
 558. bates artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Batas
 559. batir artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Kawan
 560. batok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Tempurung
 561. battok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Dahi
 562. bayem artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Bayam
 563. bejat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Rosak
 564. belarat artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Merebak/Marak (api)
 565. belasak artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Terbabas
 566. beling artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Kaca
 567. belolok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Putik Kelapa
 568. belonyok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Lembik/Becak
 569. bendeh artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Kacang Bendi
 570. bendo artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Benda
 571. bendok artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Lontar/Baling
 572. bocah artinya / kata dalam Bahasa Jawa : Budak
 

ATAU CARI KATA LAINNYA, KETIK KATA/KALIMAT DI BAWAH INI UNTUK MENEMUKAN ARTI KATA DALAM KAMUS BAHASA JAWAPosting Komentar

Post a Comment (0)

Lebih baru Lebih lama

Header