Bag.2 (Lanjutan) : Contoh MC Bahasa Jawa Pranata Acara Pengajian Isra’ Mikraj

MC Pengajian Isra’ Mikraj


Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu,

Para pinisepuh saha para sesepuh ingkang satuhu dahat pinundhi,

Para alim, ulama, saha para kyai ingkang ingkang tansah tinuladha dening para ummat, langkung-langkung wabil khusus dhumateng panjenenganipun almukarrom Bapa Kyai Zaky Fathul Arifin ingkang tansah kita tengga wedharing wursita aji, maidhah hasanahipun;

Para pangemban pangembating praja, Bapa Kepala Desa Daya Asri, Bapak Muhammad Galih Prayitno,ST ingkang kawula hurmati, dalah sedaya perangkat desa, ugi para tokoh masyarakat ingkang boten saged kasebat asmanipun, ingkang pantes sinudarsana;

Para bapak sumrambah para ibu saha para sedherek sedaya kaum muslimin lan muslimat ingkang kula mulyakaken.

 

Langkung rumiyin sumangga kita sami manengku puja puji, ngonjukaken raos syukur dhumateng ngarsanipun Allah SUBHANAHU WATA’ALA ingkang dumugi ing titiwanci menika taksih kepareng paring nugraha kawilujengan, ugi bilih sak sae-saenipun ni’mat arupi iman lan Islam. Innalhamda lillaah. Sholawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng junjungan kita nabi agung Muhammad, SHOLALLAHU ‘ALAIHI WASSALLAM, ingkang kita antu-antu syafaatipun, Amiin

 

Para rawuh ingkang kula mulyakaken,

Sakderengipun kawula ingkang kapiji dherekaken titi adicara, sakderengipun nyuwun lumebering samudra pangaksami, denea kula nggempil kamardikan kinarya amurwakani adicara. Keparenga minangka jejering pambiwara kawula hangaturaken menggah urut reroncening adicara Pengaosan Isra Mikraj Dusun Klumprit, Desa Daya Asri, ingkang sampun rinacik mekaten :

 


    Posting Komentar

    Post a Comment (0)

    Lebih baru Lebih lama

    Header