1 Januari 2021 "Manfaat & Mudharat Pengetan Tahun Baru 2021", Materi Khutbah Jumat Bahasa Jawa Tema Tahun Baru

Materi Khutbah Jumat Bahasa Jawa Tema Tahun Baru

Khutbah Jumat Bahasa Jawa Tema Tahun Baru

Innal hamdalillah, nahmaduhu wanasta’inuhu wanastaghfirugh wana’udzubillaahi minsyuruuri anfusina wasyayyiati a’malina, mayyahdillaahu fala mudhillalah wamayyudlilfalah hadiyalah.

Asyhaduallailahaillallah wahdahula syarikallah waasyhaduanna muhammadan ‘abduhu warrasuuluh.

Allahumma shali ’ala Muhammad wa’ala alihi washahbihi ajma’in

Yaa ayyuhalladzina aamanuttaqullaha waqulu qaulansyadiida yuslikhlakum a’maalakum wayaghfirlakum dzunuubakum wamayyuti’illaha warasuulahu faqad faza fauzan ‘adziima

Yaa ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltandzur nafsummaqaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirumbimaa ta’maluun

Yaa ayyunnaas innakhalaqnaqummindzakariwwaunsa waja’alnaakumm su’ubawwaqabaila lita’arafu inna akramakum ‘indallahi atqakum

Yaa ayyuhalladzi naaamanuttaqullaha haqqa tuqaatih walatamuutunna illa waantummuslimuun. Manfaat & Mudharat Pengetan Tahun Baru 2021 

Materi Khutbah Jumat Bahasa Jawa 1 Januari 2021 - Jamaah Jum'at Rahimakumullah, Raos syukur mangga sesarengan tansah kita konjukaken wonten ing ngarsaning Allah SWT, ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, dumateng sedaya kawulanipun sahingga kanthi rahmating Allah ugi kita sedaya tetep wonten ing saklebeting iman lan Islam. Mugi rahmat saha salam tansah katetepna dumateng junjungan ugi panutan kita Nabi Muhammad SAW ingkang sampun kautus dening Allah supados nuntun umat manungsa nuju dateng margi ingkang lurus, ingkang sampun paring pitedah margi ingkang terang benderang kanthi rahmatipun Allah SWT.

 

Materi Khutbah Jumat Bahasa Jawa 1 Januari 2021 - Jamaah Jum'at Rahimakumullah, Mengeti Tahun Baru / Warsa Enggal kathah tiyang ingkang nggadhahi kebiasaan wonten ing mawerni-werni daerah, kados begadang boten tilem wayah dalu dumugi enjing, pesta kembang api, tiup terompet sakjroning detik-detik mlebeting warsa enggal, lan ugi wonten ingkang nglaksanakaken dzikir kanthi jamaah kagem nyongsong dumuginipun warsa enggal. Kados pundi kita minangka Muslim kedah nyikapi pengetan warsa enggal punika?

 

Materi Khutbah Jumat Bahasa Jawa 1 Januari 2021 - Jamaah Jum'at Rahimakumullah, Tahun Baru / Warsa Enggal boten termasuk satunggalipun dinten riraya wonten ing Islam kados dene Idul Fitri, Idul Adha utawi dinten Jum’at, malah dinten kasebat kagolong dumateng rangkaian kegiatanipun dinten riraya tiyang-tiyang kafir ingkang boten pareng dipun pengeti dening tiyang Muslim. Wonten ing satunggaling kesempatan wonten tiyang lanang ingkang sowan dumateng panjenenganipun Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam kagem nyuwun fatwa bilih piyambakipun gadhah nadzar badhe nyembelih hewan wonten ing Buwanah (nami satunggalipun wilayah), mangka Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam tanglet dumateng piyambakipun: ”Apa apa berhala sesembahaning wong-wong jahiliyah ing panggonan iku?”, piyambakipun jawab, ”Boten” Rasul tanglet malih, “Apa panggonan ikut kanggo ngrayakake dina riyaya wong-wong jahiliyah?”, piyambakipun jawab, “Boten”, lajeng Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam paring sabda “Lakonono nadzarmu, kerana saktemene ora oleh nglaksanakake nadzar ing maksiat marang Allah lan perkara-perkara kang ora diduweni anak Adam.” (Hadits Riwayat Abu Daud).

 

Materi Khutbah Jumat Bahasa Jawa 1 Januari 2021 - Jamaah Jum'at Rahimakumullah, Hadits punika paring pitedah bilih dipunarang sinten tiyang ingkang nyembelih kagem Allah wonten ing panggenan ingkang sami kaliyan panggenan ingkang dipun kagemaken nyembelih dumateng sanesipun Allah utawi wonten panggenan tiyang-tiyang kafir nglaksanakan pesta utawi dinten riraya. Mila punika dherek para kaum sanes artosipun paring pitulung dumateng tiyang-tiyang kala wau wonten perkara ngagungaken syiar-syiar kufur. Tumindak punika ugi kados tiru-tiru tumindaipun tiyang-tiyang kala wau ugi dados sarana nganteraken dumateng tumindak syirik, punapa malih dherek ngrayakaken dinten riraya tiyang-tiyang jahil, mangka wonten saklebeting perkawis punika wonten wala’ (loyalitas) utawi dukungan tumrap pagesangan syiar-syiar kekufuran. Akibat ingkang paling bahaya inggih punika sikap wala’ dumateng tiyang kafir nggih punika lairipun raos tresna lan ikatan batin dumateng tiyang-tiyang kafir sahingga saged ngapusaken keimanan. Tiyang muslim ingkang dherek ngrayakaken tahun baru / pengetan warsa enggal badhe ngalami kawontenan ingkang awon ing antawisipun :

 

1.         Mengeti tahun baru/warsa enggal inggih satunggaling tumindak tasyabbuh (tiru-tiru) dateng tiyang-tiyang kafir ingkang jelas tumindak punika dipun larang dening panjenenganipun Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam.

 

2.         Nindakaken amal sae kados dzikir, tadarusan utawi slametan ingkang dipun khususaken mengeti tahun baru / warsa enggal nggih satunggaling tumindak ingkang sesat.

 

3.         Ikhtilath nggih punika campur baur antaranipun pria lan wanita ingkang kados kita mangertosi kathah perkawis punika dipunlampahi wonten ing perayaan malam tahun baru, tumindak punika caket sanget dateng satunggaling tumindak ingkang dipun larang agama Islam nggih punika zina, naudzubillahi min dzalik.

 

4.         Pemborosan harta kaum muslimin amargi bandha dipun ginakaken kagem mengeti acara ingkang boten wonten tuntanipun syariat.

 

Materi Khutbah Jumat Bahasa Jawa 1 Januari 2021 - Jamaah Jum'at Rahimakumullah, Mila punika para sedherek kaum muslimin mangga kita sedaya tansah ningkataken taqwa kita dumateng Allah Ta’ala kanthi nindakaken sedaya perintahipun ugi nebihi sedaya laranganipun, salah satunggaling inggih kanthi boten dherek-dherek acara ingkang boten wonten tuntunanipun punapa malih dipun larang dening agama.

 

BACA SELANJUTNYA... 
Posting Komentar

Post a Comment (0)

Lebih baru Lebih lama

Header