Ad Code 1

"Ibrah 3 Rahasia Sukses Nabi Ibrahim" - Naskah Khutbah Jumat Bahasa Jawa 25 Agustus 2017

Telah terbit buku Kumpulan Khutbah Jum’at Bahasa Jawa Lengkap 1 Tahuun 2017, kini bisa didownload via GoogleDrive, kunjungi : www.biy.ly/unduhsaja - bisa juga mengirimkan email ke kami untuk minta dikirimkan softcopy Buku Kumpulan Khutbah Jumat lengkap satu tahun via email : info.jengkar@gmail.com atau untuk mendapatkan Bukunya kini sudah bisa dipesan dan siap kirim ke alamat anda, pesan sekarang hubungi CS kami. 

- khutbah pertama - 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ياأيها
 الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

ياأيها
 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام  إن الله كانعليكم رقيبا

ياأيها
 الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهفقد فاز فوزا عظيما، أما بعد ...

فأن
 أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Innal hamdalillah, nahmaduhu wanasta’inuhu wanastaghfirugh wana’udzubillaahi minsyuruuri anfusina wasyayyiati a’malina, mayyahdillaahu fala mudhillalah wamayyudlilfalah hadiyalah.
Asyhaduallailahaillallah wahdahula syarikallah waasyhaduanna muhammadan ‘abduhu warrasuuluh.
Allahumma shali ’ala Muhammad wa’ala alihi washahbihi ajma’in
Yaa ayyuhalladzina aamanuttaqull
aha waqulu qaulansyadiida yuslikhlakum a’maalakum wayaghfirlakum dzunuubakum wamayyuti’illaha warasuulahu faqad faza fauzan ‘adziima
Yaa ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltandzur nafsummaqaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirumbimaa ta’maluun
Yaa ayyunnaas innakhalaqnaqummindzakariwwaunsa waja’alnaakumm suubawwaqabaila lita’arafu inna akramakum indallahi atqakum
Yaa ayyuhalladzi naaamanuttaqull
aha haqqa tuqaatih walatamuutunna illa waantummuslimuun.

Minangka purwakaning atur mangga kita sesarengan ngonjukaken raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Ta’ala, awit saking kanugrahan lan nikmat ingkang tanpa kawical, rahmat kawilujengan lan yuswa panjang dateng kita sedaya, langkung langkung nikmat Iman Islam sahingga enjang punika kita taksih saged ngraosaken nikmatipun pagesangan ingkang miturut Syariat islam, punapa malih saged menangi dinten riyaya Idul Adha sami hangempal ing Masjid ingkang mulya punika tanpa manggihi rubeda satunggal punapa.  - DOWNLOAD KHUTBAH JUMAT BAHASA JAWA TERBARU <<< KLIK DISINI >>>

Khutbah Jumat Bahasa Jawa

"Ibrah 3 Rahasia Sukses Nabi Ibrahim"

http://jengkardatasource.blogspot.com/2016/11/download-kumpulan-khutbah-bahasa-jawa.html

tinulis dening : Abi Ahya | sumber : www.jengkar.com

Saklajengipun keparenga kula ngajak dateng awak kula piyambak lan panjenengan sedaya, mangga tansah sami netepi taqwa lan ajrih dateng Allah Ta’ala ing sakdengah kawontenan, sami ugi wonten ing kawontenan bingah susah, longgar jembar utawi rupeg, kawontenan rame utawi sepi, terang terangan utawi sesideman,  kanthi tansah  nindakaken sedaya perintah lan nebihi sedaya awisanipun Allah Ta’ala, supados kita tansah pinaringan kabegjan  donya ngantos dumugi ing akhirat, kados dawuhipun Allah :
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
"Saktemene Allah iku tansah anyertani wong kang pada taqwa lan wong wong kang pada agawe becik”. (Terjemah Qur’an Bahasa Jawa Surat An Nahl ayat 128).  - DAFTAR ISI KHUTBAH JUMAT BAHASA JAWA TAHUN 2017 <<< KLIK DISINI >>>

Wonten ing suasana riyaya Idul Adha punika mangga kita sami saged mundhut ibrah saking kisahipun keluarga Nabi Ibrahim 'Alaihissalam, pangorbanan ageng saking Nabiyullah Ibrahim ‘Alaihis Salam punika boten namung minangka carios kemawon, ananging dados tuladha kagem kita sedaya. Nalika panjenenganipun pinaringan pacoban saking Allah Ta’ala supados nyembelih putranipun inggih Nabi Ismail Alaihis salam, dhawuh kasebat katampi kanti sabar  lan ridla, saha katindakaken kanthi ikhlas murih karidlaan saking ngarsa dalem Allah Ta’ala.

Mangga kita gatosaken menggah manah ingkang putra, Nabi Ismail Alaihis salam paring patuladan ingkang kedah dipun damel kiblat dening para putra remaja lan pemuda zaman sakniki, bilih panjenenganipun satunggaling putra ingkang shaleh lan bektos dateng tiyang sepah. Kanti sabar lan ridla nampi qadla ipun Allah Ta’ala, sahingga ikhlas lila legawa qurban nyembadani dawuhipun ingkang rama, sinaosa kedah nyawa ingkang namung setunggal setunggalipun ingkang kedah dipun qurbanaken. Nabi Ismail tanpa suwala, kanti tawakkal lan tatag manahipun matur dateng ingkang rama:
 قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ
 “Duh Kanjeng Rama, sumangga kawula aturi enggal nindakaken punapa ingkang kadawuhaken dumateng Rama, Insya Allah Rama bade manggihaken kawula kalebet golonganipun tiyang tiyang ingkang sami sabar”  (Terjemah Qur’an Bahasa Jawa Surat Ash Shaffat ayat 102)DOWNLOAD APLIKASI KHUTBAH VIA GOOGLEDRIVE <<< KLIK DISINI >>>
Inggih wujudipun putra ingkang setya tuhu mbangun miturut dateng tiyang sepuh, ikhlas lan ridla labuh labet dateng agami, nadyan kedah ngorbanaken jiwa. Ngaten punika, ingkang kawastanan putra ingkang shaleh, ingkang dados kekudanganipun saben saben tiyang sepah. Punapa ketaatanipun Nabi Ismail Alaihissalam netepi perintah Agami lan tiyang sepuh sampun kapraktekkaken tumrap para pemuda ing zaman punika?? Inggih Allah lan diri pribadi kita ingkang langkung mangertosi.

Mbok bilih inggih namung  kanti pangorbanan ingkang ageng, raos suka bingahing manah nampi kamulyan nglampahi gesang punika bade saged dipun gayuh, kasebat ing setunggaling pangandikan ingkang mengku hikmah:
لَنْ تنُاَلَ الْعِزَّةُ إِلاَّ بِمُرُوْرِ الْبَلِيَّةِ
“Ora bakal kagayuh kamulyan, kejaba kanti ngliwati sengsaraning pangurbanan”

Anamung pangorbanan punika kedah kanthi linandesan keyakinan iman lan i’tikad ingkang kiyat, jalaran pangorbanan ingkang tanpa kadasaraken dateng keimanan temtu boten wonten artosipun bakal muspra tanpa tanja. Allah sampun paring dawuh :
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ
“Dudu banda banda lan anak anak ira kabeh kang bisa nyaketake sira marang Ingsun senajan sithik wae, kejaba wong kang iman lan ngamal shaleh,  iya  wong wong kang kaya mengkono iku kang bakal merkoleh piwales kang tikel-matikel, sebab olehe pada ngamal wong wong mahu, lan wong-wong mahu bakal sentosa ing panggonan kang luhur”   (Terjemah Qur’an Bahasa Jawa Surat As Saba’ 37).

Panjenenganipun Nabi Ibrahim minangka jejering tiyang sepah, ingkang wicaksana lan wibawa, ugi ta’at lan patuh, kanti ikhlas lan ridla mundi dawuhipun Allah, sinaosa kedah ngorbanaken putra. Nabi Ibrahim setya dateng garwa, lan tresna dateng putra, tabah lan tawakkal nampi kasunyatan pacobanipun Allah Ta’ala. Ismail minangka putra ingkang shaleh, taat ngestokaken dhawuhipun Allah Ta’ala Pangeranipun, bektos lan bangun miturut dateng tiyang sepah.

Wulan Dzulhijjah punika saged kita dadosaken kesempatan kagem Ibrah dumateng kisahipun Nabi Ibrahim ‘alaihis Salam, kita kedah mangertosi punapa rahasianipun Nabi Ibrahim ‘alaihis Salam gadhahi sifat-sifat ingkang kedah kita teladani nggih punika Sabar, Ikhlas, Ridha Dumateng Pacobaning Allah Ta’ala

1. Do’a Nabi Ibrahim Nyuwun Putra Shaleh
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (الصافات 100)
Ya Allah karuniaken dumateng kulo keturunan ingkang shaleh (Terjemah Qur’an Bahasa Jawa Surat Ash Shofaat ayat 100)

Doa kala wau dipun panjataken Nabi Ibrahim tebeh sak derengipun nikah, panjenenganipun nyuwun dumateng Allah Ta’ala dipun paringi putra ingkang shaleh, boten nyuwun anak ingkang sugih, berjabat, cendikiawan ananging nyuwun anak ingkang shaleh. Sahingga dumateng para para sedherek ing sakpunika saweg nengga badhe nikah mangga nyuwun dumateng Allah kados doa ingkang dipun contokaken Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam kala wau, lajeng dumateng pasangan garwa ingkang estrinipun nembe ngandhut kathah-kathahaken doa nyuwun anak ingkang Shaleh, ingkang do’a anak shaleh punika gadahi manfaat ingkang ageng kagem tiyang sepuhipun benjang ing alam kubur. Sahinggo mugi keparingan putra ingkang kados Nabi Ismail As. Sabda Rasulullah :
 بِرُّوْا آبَاءَكُمْ تَبِرُّكُمْ أبْنَاؤُكُمْ (الطبرانى عن ابن عمر)
“Bektiyo marang wong tuwa loro ira, mangka anakmu bakal bakti marang sliramu”

2. Kepedulian Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam dateng  pendidikan putranipun 
Kasebat wonten ing ayat Al Qur’an :
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ (إبراهيم 35)

“Lan elinga rikala Ibrahim ngendika : “Duh Pangeran kula, dadosaken negeri punika (Mekkah) dados negeri ingkang aman, ugi tebihaken kula lan putra wayah kula saking nyembah berhala-berhala” (Terjemah Qur’an Bahasa Jawa Surat Ibrahim ayat 35)
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (البقرة 132)
“Lan Ibrahim wis paring wasiat omongan iku marang anak-anake, uga Ya’qub. Jare Ibrahim : “He anak-anakku! Saktemene Allah wis milih agama ini kanggo ira, mangka aja sira mati kajaba kanthi netepi agama Islam” (Terjemah Qur’an Surat Al Baqarah ayat 132)
Ayat-ayat kala wau paring bukti bilih perhatianipun Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam dumateng pendidikan putra-putranipun, panjenenganipun boten boten lila menawi putranipun bodo utawi wonten jalur pendidikan ingkang klintu, ampun ngantos jalaran ekonomi utawi alasan pedamelan kita nyingkiraken pendidikan Anak. Kedah dipun mangertosi bilih pendidikan ingkang sepindah lan utami inggih punika pendidikan Agami, lajeng pendidikan pendukungipun inggih punika pendidikan umum.
3. Kepedulian Ibrahim dumateng kesejahteraan anak lan keluarga
Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam punika sosok satunggaling bapak ingkang sae, lan garwa ingkang tanggungjawab, kagem paring kasenengan tumrap keluarganipun kacariosaken bilih Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam lila tindak merantau ewon kilometer saking Palestina dumugi Mesir, lan punika dipun tindakkaken kopang kaping sinaosa kondisi alam ingkang tandus lan panas. Kados diungkapaken wonten doa Nabi Ibrahim as: 
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (إبراهيم 37)
“Duh Pangeran kula, sejatosing kula sampun nempataken sebagian keturunan kula wonten lembah ingkang boten gadhahi tanaman-tanaman nyaketi Dalem Panjenengan (Baitullah) ingkang dipun hurmati, duh pangeran kula (kados mekaten) punika supados keturunan kula nindakaken shalat, mangka nyuwun dadosaken ati sebagian manungsa cenderung dumateng tiyang-tiyang ugi paringana rezeki saking buah-buahan, mugiya dadosaken sami syukur (Terjemah Qur’an Surat Ibrahim ayat 37)
Rasulullah paring priksa bilih tiyang ingkang kerja keras kagem ngais rezki ingkang halal kagem keluarga, dipun nilai Allah dados shadaqah ingkang inggil bilih tiyang punika dipun anggep dening Allah dados sadaqah ingkang paling inggil. Sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam:
وَدِينَارٌ أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ ، أعْظَمُهَا أجْراً الَّذِي أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ . رواه مسلم .995
Siji dinar saka bandha kang sira nafkahake kanggo keluarga ira iku ganjaran kang paling gedhe ing sisi Allah.

Kita sedaya minangka kaum muslimin ampun ngantos putus asa, kita kedah bangkit kanthi optimis lan pangarep-arep ingkang langkung sae. Ampun ngantos kita supe dateng firman Allah:
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)
“Kerana saktemene sakwise susah iku bakal gampang, saktemene susah iku bakal gampang, mangka yen ira wis rampung (saka sawijining urusan), lakoni kanthi temen” (Terjemah Qur’an Bahasa Jawa Surat Al Hasyr)

Menawi kita sedaya, Bapak, Ibu lan putra saged ngalap piwucal lan tulada dateng keluarga Nabi Ibrahim punika, Insya Allah kita sedaya ugi bade kaparingan rahmat lan maghfirah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Mugi mugi Allah tansah ngijabahi doa panyuwun kita, andadosaken keluarga ingkang sakinah manggih kabegjan dunya ngantos akhirat. Amin.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ.

- khutbah kedua -

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} وَقَالَ: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا}
ثُمَّ اعْلَمُوْا فَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}.


اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ. اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ باَطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.
عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ
Jasa Desain Bayar Seikhlasnya

Posting Komentar

0 Komentar

Ad Code